ДОГОВІР-ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (угода користувача)

Фізична  особа-підприємець Роговський  Андрій  Еіріхтович – суб’єкт підприємництва (Адміністратор), керуючись статтями 663, 641, 642  Цивільного кодексу  України, робить пропозицію необмеженому  колу  фізичних осіб (далі  по  тексту  Користувачі  або Користувач  в  однині) укласти  цей  договір (договір оферти)  про  надання  консультаційних  послуг,  зазначених  нижче, 

Текст цього договору  оферти (далі  – Договір), постійно  розмішений  в  мережі  інтернет  по  адресу https://bablo.biz/,  містить всі  істотні умови, що  властиві  даному  типу договору. 

Умови цього договору  встановлюються однаковими  для всіх  Користувачів. 

У  разі  бажання  отримання  послуги   фізичною особою, що не досягла  повноліття, цей  договір  укладається  законними   представниками   такої особи. 

   Договір вважається  укладеним   з  моменту   реєстрації на  сайті https://bablo.biz/ шляхом  заповнення, обраної  форми надання   послуг та  здійснення  оплати  у  відповідності з умовами договору (далі  по тексту  Реєстрація).  

У  разі  Реєстрації Користувач  підтверджує, що має необхідний  об’єм  цивільної дієздатності для  укладання  даного  типу  договору. Його волевиявлення  є  вільним  та відповідає  його внутрішній   волі. 

У  разі  Реєстрації  Користувачем  на  користь отримання  послуг неповнолітньою, малолітньою особою,  Користувач  підтверджує, що укладання  даного  договору не  суперечить правам  та  інтересам таких  осіб. 

У  разі  якщо Користувач  не  згоден    з умовами цього договору,  від зобов’язаний  будь-якими  способами  уникнути Реєстрації.  

ТЕРМІНИ

Всі  терміни та  визначення, що зустрічаються  в  тексті  Договору, окрім  тих, що прямо  зазначені  нижче,  тлумачаться  Сторонами у  відповідності  із законодавством  України та  правилами  тлумачення  відповідних  термінів, що  склались  у  мережі  Інтернет, а також  у  відповідності  із  звичаями ділового обороту. 

В цьому  договорі  терміни  мають наступне  значення: 

Сайт – сукупність інформації,  текстів, графічних  елементів, дизайну, зображень,  фото та  відеоматеріалів  та інших  результатів інтелектуальної діяльності, а  також програм  ЕВМ, що містяться  в інформаційній  системі, яка  забезпечує доступність такої  інформації  в мережі  Інтернет  по адресу https://bablo.biz/ для необмеженого  кола  осіб.   Сайт є  Інтернет-ресурсом, для  надання Користувачу (Кінцевому  користувачу)  інформаційних  матеріалів  з метою  організації  навчання  Користувача  навичкам з  певної  теми  або необхідних  для   освоєння  нової  професії. 

Реєстрація – реєстрація  на сайті  https://bablo.biz/ шляхом  заповнення, обраної  форми  надання  послуг  та  здійснення  оплати  у  відповідності  з  умовами  договору. 

Користувач –  особа, що проходить  Реєстрацію  з  метою отримання  послуги  самостійно або на  користь Кінцевого користувача. 

Кінцевий користувач –  особа, що  безпосередньо  отримує послугу. 

Адміністратор – фізична  особа – підприємець Роговський  Андрій Еіріхтович.

Сторони – в цьому  договорі  під терміном сторони розуміється: Користувач  та  Адміністратор. 

Особистий  кабінет – сукупність захищених  сторінок сайту,  створених у  результаті Реєстрації Користувача, використовуючи  які   Користувач має  можливість доступу до програм навчання  в повному  обсязі опісля  їх  оплати, можливість отримання  інформації про  них, можливість зміни відомостей про  Користувача,  паролю, а також  здійснення інших дій, передбачених  явними  функціями особистого кабінету. 

Оплата – певна  сума, що підлягає оплаті за  послуги за цим  договором, згідно  встановленого  договором  порядку.

Веб-конференція – проведення  онлайн-зустрічей  або презентацій Викладачем, під час яких кожен  Користувач (Кінцевий  користувач) знаходиться  у  свого комп’ютера,  планшета, телефона ті  інш.,  а  зв’язок  між  всіма  учасниками онлайн-зустрічі підтримується через  Інтернет. 

Викладач – фізична  особа, що проводить Веб-конференцію  в  рамках програми навчання  та  виступає у  якості доповідача, лектора, експерта, тренера, автора.

Програма  навчання – сукупність аудіовізуальних, текстових, графічних  матеріалів та програм  для  ЕВМ (програмні  засоби для  виконання тестових  завдань), що об’єднані  загальною темою та  призначені для навчання  Користувача (Кінцевого  користувача)  з  метою отримання  їм нових  або розвитку  наявних навичок   та  знань. 

Послуги – консультаційні  послуги, що надаються   Адміністратором  на умовах, зазначених  цим  договором. 

Потік  1-й, 2-й, і  т.д.  – набір  певної  кількості  Користувачів до команди на  Модуль 1,2 або 3 (максимальна  кількість обмежена).

Відкриті  матеріали сайту – вся  інформація  та матеріали, що знаходяться  за  адресом  https://bablo.biz/, які є  відкритим для  будь-якої  особи,  що зайшла  за  вказаним  адресом. 

Закритий  клуб –  доступ  до  закритої  інформації  та матеріалам  клубу, який  Користувач   отримує  при Реєстрації та  який  діє протягом  строку, зазначеного  договором. 

Строк  договору –  365  календарних  днів, протягом  яких  діє  доступ  Користувача  до  матеріалів  закритого клубу,  у  відповідності  до умов, зазначених  в  договорі. 

Академічна відпустка –  перерва процесу  навчання  між  Модулями. Визначається в певному  конкретному  випадку індивідуально  з  кожним Користувачем. Академічна  відпустка перериває строк  договору на  строк визначений  Сторонами.  Після  закінчення  Академічної  відпустки Користувач  направляє Адміністратору  письмову заяву про  відновлення на  відповідний  Модуль, опісля  отримання  задовільної  відповіді від Адміністратора  та зарахування на  Модуль,  строк  договору  продовжується.  Максимальний строк  академічної  відпустки  не  може  бути більшим ніж  1  календарних  рік.  Після закінчення  1  року академічної  відпустки, строки договору  автоматично продовжуються  (при цьому  Адміністратор  не зобов’язаний  повідомляти Користувача  про  автоматичне  продовження  строку  договору). (Наприклад,  Користувач  знаходиться на  Модулі  1,  здав  тестування  та  по  будь-яким  причинам  необхідно  зробити  перерву в  навчанні  строком в   1  рік. При цьому  Користувач опісля  тестування    вже  є  членом закритого клубу протягом  60ти  календарних  днів.  Так,  опісля   надання  письмової  заяви  Адміністратор  призупиняє строки договору.  Користувач   далі   при  зверненні   з  письмовою заявою до Адміністратора  про  закінчення Академічної відпустки, наприклад,  через  200 календарних  днів, отримує  від  Адміністратора  повідомлення про  вступ на  відповідний  Модуль,  строк  договору  продовжується  після  зарахування  на Модуль,  при  цьому   вважається,  що договір  тривав  61  день).

Письмова  заява – повідомлення, надіслане  однією зі  сторін,  іншій  стороні шляхом email або  через  Особистий  кабінет

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

Предметом цього  договору  є  оплатне  надання  безпосередньо Користувачу  або  Кінцевому  користувача   консультаційних  послуг, шляхом надання  доступу  до закритих матеріалів   клубу.   

Користувач зобов’язується сплачувати  Послуги (членський  внесок) на  умовах та в порядку,  що зазначений  цим договором. 

Адміністратор  надає  Користувач   право  доступу –  право  використовувати Сайт,  Особистий  кабінет за їх  прямим призначенням, в тому  числі шляхом  здійснення доступу   до Сайту, Особистого кабінету  за  допомогою персональних  комп’ютерів і мобільних  пристроїв  та  використання  явних  функцій  сайту, Особистого кабінету на строк один  календарний  рік.  Користувач  зобов’язаний   сплатити консультаційні  послуги  Адміністратору, що надаються, згідно програмі  навчання. 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Адміністратор надає  Користувачу  до його реєстрації на Сайті доступ  до  інформації  про  програму  навчання, а також  доступ  до  обзорів  та  статей, що   розміщені за  адресом https://bablo.biz/ разі їх  наявності). 

По закінченню реєстрації (що включає  в  себе  оплату  в повному  обсязі) Користувачу  надається доступ  до  Особистого кабінету згідно  обліковим даним – адрес електронної  пошти та  пароль. Пароль  генерується Адміністратором та  направляється  на  вказану   Користувачем  при реєстрації  електронну  адресу.  Пароль може  бути змінений  в будь-який  час після  реєстрації.  Користувач  несе  відповідальність за  безпеку   та  збереження  особистого пароля  перед третіми особами. 

У  разі  незаконного заволодіння третіми особами  паролем  Користувача  або  несанкціонованого отримання  доступу  третіми особами  до  Особистого  кабінету  Користувача, Користувач   зобов’язаний  негайно  повідомити  про таку  ситуацію Адміністратору.  До моменту   отримання  такого  повідомлення  всі  дії, що  здійснюються  з  Особистим  кабінетом Користувача, будуть вважаться  здійсненими  самим   Користувачем. 

Після  Реєстрації (що включає  в  себе  оплату) Користувач  отримує  доступ  до  програми навчання  на  строк  в  один  календарний  рік. 

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМ НАВЧАННЯ 

Після  завершення реєстрації  Користувач  отримує  доступ  до  Особистого  кабінету. В  особистому  кабінеті  Користувача  відображується  повна  інформація про  програму навчання.  Користувач  має  право  направляти  повідомлення Адміністратору  або особам, які  його представляють, або  особам, що  проводять Веб-конференції (викладачам, лекторам   і  т.д.) Користувачу  доступні статі  та інші  матеріали, що представлені  на  сайті,  можливість залишати  коментарі  до  таких  статей  та  матеріалів. 

Повна  програма   закритого клубу  складається  з  трьох  модулів,  а  також нульового  модуля.  

При реєстрації Користувач (Кінцевий користувач) отримує  доступ  до  матеріалів  програми навчання поетапно. 

Після  закінчення  Реєстрації  відкривається доступ  до  нульового  модуля, на  котрому здійснюється  знайомство  з  Користувачем,  визначається  рівень  технічних навичок  Користувача, визначаються  особисті  цілі  Користувача  та  формується  стратегія  роботи  у  команді. 

Нульовий  етап  триває 7 (сім) днів. На 7й  день користувач  проходить  обов’язкове  тестування.  За  результатами тестування Адміністратор за певними  критеріями тестування (що є  відкритими) виявляє, на  який  модуль може  вступити Користувач: 

Модуль 1 –  «Розвиток  технічних  навичок   с  повною   стимуляцією комерційної розробки, формування  фінальних  тестів (індивідуальних  і  групових)»   

Модуль 2 «Розвиток комунікативних навичок,  перша команда  стає  в  ролі  менеджменту та керує другу  команду наступного потоку першого  Модуля».

Модуль 3 «Досягнення цілей – отримання  роботи «+500$»,  завершення  проектів,  тестування». 

Адміністратор пропонує  Користувачу (Кінцевому  користувачу) вступити на  1,2 або 3й  Модуль.  При цьому  Користувач  розуміє  та  усвідомлює,  якщо результати його тестування  вказують, що можливий  вступ  виключно  на Модуль 1, відповідно, він  не  може  претендувати  на вступ  на  Модуль  2 або  Модуль 3. Користувач розуміє  та  усвідомлює,  що курс  програми  навчання  передбачає  повне  занурення та  освоєння  матеріалу, що пропонує  Адміністратор. Виключно  Адміністратор  за результатами тестування  має  право  виявляти рівень знань достатніх  для  вступу на той  чи інший Модуль.

Якщо  Користувач  здав  тестування на  більш високий  рівень,  він  має право  обрати  вступ   на  Модуль  рівнем  нижче, або  вступити на  початковий перший  Модуль. 

Користувач  розуміє  та  усвідомлює, що якщо за результатами тестування  його технічних  навичок  не  достатньо для  вступу  на Модуль 1,  Адміністратор має  право   відмовитись  від договору  в односторонньому  порядку.  При цьому  Користувачу  повертаються  сплачені  кошти,  в  установленому  договором  порядку. 

Користувач  розуміє  та  усвідомлює, що набір на  відповідний  Потік  проходить за  результатами  тестування (після  проходження нульового  Модуля), кількість місць в кожному  потоці є  обмеженим, відповідно,  в  перших  потік, проходять  особи, що здали  тестування  з найліпшими  результатами, решті, що не попали  в потік, Користувачам буде  запропоновано втупити  до  наступного потоку відповідного Модуля. Якщо  користувач  відмовляється чикати наступного потоку, цей  договір припиняється. В  такому  випадку  Користувач  направляє  на електронну  адресу Адміністратора (або повідомленням  через  Особистий  кабінет) заяву  про  намір  розірвати договір, після  чого Користувачу повертаються сплачені  кошти. 

Користувач  розуміє  та  усвідомлює,  що вступивши на Модуль  1  отримує  доступ до  всіх  матеріалів,  виключно  першого Модуля.  Відповідно,  Користувач  Модуля  2, отримує доступ  до матеріалів Модуля  2  та матеріалам  Модуля  1. Користувач  Модуля  3   має  повний  доступ  до  всіх  матеріалів  протягом  365  календарних  днів. 

Користувач  проінформований   та  усвідомлює, що вступити на  Модуль 3   можливо  виключно  через  один  рік  роботи  в сфері  IT.

Якщо  користувач  отримав  роботу,  перебуваючи на  Модулі  2,  то  по закінченню  Модуля  2   від здає  тестування  та  йде в  академічну  відпустку  до тих пір, поки не отримає  статус  1 рік  роботи в  сфері IT.   Строки 365 календарних  днів  доступу  до  закритого клубу при цьому  перериваються  та   після  повернення  через  рік  користувач  відновлює  строки для   вступу  на Модуль 3. 

Користувач  розуміє  та  усвідомлює, після  прийняття  рішення   піти в  академічну  відпустку він  повертається після  направленні  Адміністратору   письмової  заяви.  В  такому  випадку  Адміністратор пропонує  приблизну  дату  вступу   на відповідний  Модуль.  Користувач  розуміє,  що кількість  місць в  групі  відповідно  модуля  обмежено, і  Користувачі, що переходять із нижчого  Модуля на  вищий Модуль (безперервно, без  академічної  відпустки)  мають переважне  право  на  місце  в групі вищого  Модуля. Адміністратор в  свою чергу робить все  можливе для  зарахування  на  відповідний  Модуль  Користувача  в  найкоротші  строки. 

На строк  дії  академічної  відпустки   доступ  до матеріалів   закритого  клубу  призупиняється. Користувач  має право  піти  в  Академічну відпустку  без  переривання     строку   договору з метою  безперервного  доступу  до матеріалів клубу.  В  такому  випадку   Користувач  зазначає  такі  наміри в  письмовій  заяві. Після  закінчення академічної  відпустки Адміністратор  відновлює  доступ  Користувача. 

Користувач  повідомлений,  що нульовий  Модуль  є  обов’язковим для проходження, і що після   проходження нульового  рівня Користувач   має  право  на відмову  від  договору  та  на повернення   сплаченої  при Реєстрації суми. 

Користувач, зареєструвавшись,  підтверджує, що уважно  ознайомився з відкритими матеріалами сайту,  що від  розуміє  зміст даної  інформації повністю. 

Адміністратор має право  в  будь-який  час  на свій  розсуд  змінювати теми окремих  занять, змінювати  зміст занять, кількість, найменування та вид матеріалів,  що входять  в  зміст закритих  матеріалів, програм  навчання, безкоштовних  занять,  дати   та  часу проведення відповідних занять та  їх тривалість,  а   також у разі необхідності, змінювати викладачів по певним  заняттям.  При цьому  Адміністратор гарантує, що  такі  зміни  не  призведуть до погіршення   якості  наданих  послуг,  програм  навчання  та  безкоштовних  занять.  Інформація  про  такі  зміни  публікується в  Особистому  кабінеті безпосередньо  до  початку   проведення  відповідного заняття,  в  якому  стались  такі  зміни. 

Користувач  розуміє  та  усвідомлює, що не  має права   передавати доступ  до  Особистого кабінету, до  закритих матеріалів  клубу  третім  особам. 

Послуги  Адміністратора  вважаються наданими належним  чином  та  отриманими  Користувачем,  якщо протягом 3 (трьох)  робочих  днів з моменту  початку   навчання   на відповідному  Модулі,  Користувач  не  заявив мотивованого заперечення   на якість   та  об’єм   таких  послуг через  Особистий  кабінет  або  шляхом  направлення відповідної претензії   за  адресом електронної  пошти  Адміністратора,  вказаної на відповідній  сторінці  Сайту.    

ГАРАНТІЇ

Адміністратор гарантує повернення  сплачених  грошових  коштів  Користувачу   у  випадках: 

  1. Якщо  результати тестування  після  проходження  нульового  Модуля   не  надають можливості  Користувачу  вступити на Модуль 1, 2 або 3. 
  2. Якщо Користувач  після  проходження нульового Модуля  прийняв  рішення   розірвати цей  договір.  В  такому  випадку  Користувач  направляє Адміністратору письмову  заяву  про  намір розірвати  договір.   
  3. Якщо після  проходження  Модуля  2   при виконання  всіх  встановлених  умов   Адміністратором (які  будуть  зазначені  в  Особистому  кабінеті  Користувача  і  є  однаковими   та  доступні  для всіх  учасників програми навчання), Користувач   не  знайде  свою  першу  роботу  в  сфері  IT.  

Повернення  грошових  коштів  провадиться в  строк  до  30  календарних  днів. 

ПОРЯДОК ОПЛАТИ

Вартість  доступу до  закритих  матеріалів  клубу  встановлюється  Адміністратором.   При заповненні   обраної  форми членства  в клубі на сайті адміністратора, Користувач   отримує пропозицію з інформацією про  вартість. 

Користувач  може  отримати  знижку або скористуватися  акційною  пропозицією, що  діє  на день оплати. 

Адміністратор має право  надати безоплатний  доступ до закритих  матеріалів клубу  певному  колу  осіб.  

Доступ до закритих  матеріалів  Користувач  отримує після  передплати у  розмірі повної вартості, згідно обраної  форми  членства.  

В  залежності  від дати здійснення  оплати  вартість  може  змінюватись. Інформація  про  актуальну  вартість  зазначається  на  сторінці відповідної  форми членства  в клубі. 

Якщо  користувач   бажає  здійснити оплату  особисто, то  в вікні, що  відкрилось,  користувач  обирає  спосіб оплати (систему  платежів)  та здійснює  дії,  передбачені правилами   відповідних   електронних  систем платежів і  процесінгових компаній. Моментом   оплати  в  даному  випадку    вважається   момент позитивного   результату  авторизації  платежу в  обраної  системі  платежів. 

При цьому  обов’язковою умовою оплати  є  те, що   Користувач  є  власником платіжної  карти з  якої,  провадиться  оплата. 

Користувач   розуміє  та усвідомлює,  що  повернення  сплачених  сум  у  відповідності   до умов  цього договору  може  провадиться  виключно  на платіжку  карту,  з  якої  провадилась оплата. Інші  способи   повернення  договором  не  передбачені. Оплата  провадиться  в українських гривнях. 

Всі  додаткові витрати, пов’язані  з переводом  грошових  сум (комісія  банку, затраті, пов’язані с  конвертацією валюти  та  інш.) покладаються  на Користувача. Ці витрати сплачує  Користувач  як при оплаті за  доступ до закритих матеріалів клубу, так  і  при поверненні  сплачених  сум, у  відповідності  до умов  договору. 

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

У  разі,   якщо  Користувач  протягом  7 (сьомі)  днів  після здійснення  оплати надіслав  на адресу  Адміністратора  вимогу про  повернення  грошових  коштів, Адміністратор провадить   повернення  грошових  коштів в  повному  обсязі за тими  ж  реквізитами  платника,  з  яких  провадилась оплата (та ж  сама платіжна карта). Користувач   розуміє та усвідомлює, що  повернення  грошових коштів провадиться      виключно в  безготівкової  формі.  Повернення  грошових  коштів  провадиться  за  мінусом  витрат, що понесені  у  зв’язку з поверненням (комісії банківських,  кредитних організацій та відповідних  платіжних  систем за  здійснення повернення  грошових  коштів). 

Повернення  грошових  коштів здійснюється  протягом  30 (тридцяти)  робочих  днів  з  дати отримання  Адміністратором вимоги   Користувача  про повернення.   

В  такому  випадку  доступ  до  закритих  матеріалів  клубу  Користувача  припиняється   протягом  1 (одного)  робочого дня  з  дати  отримання  Адміністратором  вимоги  про повернення.  При цьому  Адміністратор не  зобов’язаний додатково  повідомляти   Користувача.   

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ

Всі  матеріали  (що  є відкритими  та  закритими),  з  якими  Користувач  може  ознайомитись до  Реєстрації, а  також після  Реєстрації   є  результатом   інтелектуальної  діяльності    Адміністратора, або третіх  осіб, від  котрих Адміністратор отримав правомірний  дозвіл на використання  таких  матеріалів. 

Користувач  розуміє, усвідомлює  та  погоджується с  тим,  що весь зміст Сайту  та  структура  змісту  сайту захищені  авторським правом, правом  на  товарний  знак (при його наявності)  та  іншими  правами на результати інтелектуальної  діяльності, та   що  зазначені права  є  дійсними  та  охороняються во всіх  формах, на всіх  носіях  та   по відношенню  усіх технологій, що  існують  в  даний  час,  так  і розроблені або  створені згодом. 

Користувач  підтверджує,   що не буде порушувати права інтелектуальної  власності, як  в строки дії цього  договору, так   і  після  його закінчення. 

Користувач  розуміє, що до нього не  переходять  будь-які права інтелектуальної  власності на матеріали, доступ  до  яких  він отримує при  Реєстрації. 

Користувачу  забороняється копіювати, модифікувати, змінювати,  видаляти,  доповнювати, публікувати, передавати матеріали  і  інформацію,  що міститься  на сайті (в  тому  числі  копіювати та модифікувати  програмну  частину   сайту). А  також  забороняється   створювати   похідні роботи, виготовляти  та  продавати продукти  на  їх  основі, відтворювати,  відображати або будь-яким іншим  способом використовувати  матеріали та інформацію   Сайту,  що тягне  за  собою порушення  права  інтелектуальної  власності Адміністратора.  

Користувачу  забороняється також  використовувати  в  своїх особистих цілях (окрім  цілей  чітко  зазначених  програмою цього закритого клубу)  будь-яку інформацію, отриману  на  сайті, окрім  навичок, отриманих під час дії  договору.    

За  порушення  умов договору  в  частині  права   інтелектуальної  власності Користувач несе  відповідальність передбачену  законом. А  також покриває  збитки (у  тому  числі  упущену  вигоду), які нанесені Адміністратору  або  третім особам.  

ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ  ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ 

Сторони розуміють та  усвідомлюють, що їх  поведінка   повинна відповідати  нормам   моралі  та  поведінки  в суспільстві. Жодна з  сторін  не  має  права  ображати та іншим  способом порушувати права  та свободи інших користувачів  сайту, третіх  осіб, а  також  груп  осіб; використовувати нецензурну  лайку, здійснювати або поширювати інформацію, що містить заклики до   масових  заворушень, здійсненню екстремістської діяльності, участі у  масових (публічних) заходах,  що провадяться  з  порушенням  встановленого  порядку. 

Адміністратор  має право в  односторонньому порядку  лишити Користувача  права  доступу  до  окремої Веб-конференції  або  блокувати  (видаляти)  його коментарі, якщо дії  Користувача не  відповідають правилам  поведінки, зазначеним  вище. 

При систематичному  грубому  порушенні  встановлених  правил поведінки (3  та   більш разів), наприклад, образа  інших  Користувачів, викладачів, при систематичному  використанні  ненормативної  лексики  та не  реагування  на   зауваження  інших  Користувачів,  Викладача, Адміністратора і  т.д., Адміністратор має  право  в односторонньому  порядку лишити такого Користувача доступу  до  закритих матеріалів  клубу, без права відновлення. В  такому  випадку   повернення сплачених  сум   не  здійснюється  і така  сума залишається у Адміністратора  в якості  штрафу  за  порушення правил  поведінки. 

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

Адміністратор має право в  будь-який  час   змінити умови  цього  договору публічної  оферти та  розмістити  їх  на сайті в  односторонньому  порядку та без  попереднього повідомлення Користувача,  однак  всі положення  даної оферти, будуть дійсні протягом  дії  цього договору. 

Укладаючи цей  договір, користувач  розуміє  та надає згоду, що необхідним  є  виконання  умов  надання  послуг (в тому  числі, але  не  виключно, виконання  домашніх  завдань).

Договір може  бути розірваний за згодою сторін, а  також  у  випадках, передбачених  цим договором і законом. 

Умови, що  не  врегульовані в цьому  договорі,  регулюються  нормами чинного законодавства.

Користувач  підписуючи  цей  договір надає  свою  згоду  на обробку   персональних  даних,  у  відповідності   до  Закону  України  «Про  персональні дані».

Адміністратор буде використовувати особисту  інформацію Користувача,   яка  отримана  

В процесі  Реєстрації Користувачем,  а також будь-яку   іншу  інформацію про  Користувача  виключно  у  рамках  виконання  цього  договору. 

Користувач  підтверджує, що всі зазначені  їм  дані   належать  особисто йому, підтверджує та визнає, що їм уважно  та в  повному  обсязі прочитано,  зрозуміло  та  безумовно  прийняті  всі умови  цього  договору.